Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

24. 01. 2020.

Konkurs Opštine Temerin za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (''Službeni glasnik RS'', broj 83/14, 58/15 i 12/16 - autentično tumačenje), člana 87. i članova 95.-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (''Službeni glasnik RS'', br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj 401-00-00194/2019-01/2 od 26.12.2019. godine, člana 4-6. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (,,Službeni glasnik RS”, broj 16/2016 i 8/2017), Odluke o budžetu opštine Temerin za 2020. godinu (''Službeni list opštine Temerin'', broj 23/2019), i člana 45. stav 1. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Temerin (''Službeni list Opštine Temerin'', broj 13/2008), Opštinsko veće opštine Temerin, na 151. sednici održanoj dana 17.01.2020. godine, raspisuje

KONKURS 

za sufinansniranje projekata proizvodnje medijskih

 sadržaja iz oblasti javnog informisanja

  na teritoriji opštine Temerin u 2020. godini

 

 

 

 I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 

Ovaj konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji se emituju ili distribuiraju na teritoriji opštine Temerin (uključujući i internet stranice upisane u registar medija).

 

Odlukom o budžetu opštine Temerin za 2020. godinu (,,Službeni list opštine Temerin”, broj: 23/2019) opredeljena su sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u iznosu od 4.950.000,00 dinara.

 

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 2.000.000,00 dinara.

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima sredstva će se dodeljivati u skladu  sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (,,Službeni glasnik RS”, broj 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta. 

 

Namena konkursa je: ostvarivanje javnog interesa građana opštine Temerin u oblasti javnog informisanja, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, uključujući i internet stranice, na jezicima nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji opštine Temerin, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana; zaštita i razvoj ljudskih prava i demokratije, unapređivanje pravne i socijalne države; podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom; slobodan razvoj ličnosti i zaštita dece i mladih, razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoj obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoj nauke, sporta, fizičke kulture; zaštita životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Temerin za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života.

 

 

II  PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

 

Pravo učešća na konkursu imaju:

 

1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, a koji emituje/distribuira medijski sadržaj na teritoriji opštine Temerin;

 

2. pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji su u prethodnom periodu dobili sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

 

Učesnik konkursa može konkuristi samo sa jednim projektom.

Izdavač  više medija ima pravo učešća na konkursu s jednim projektom za svaki medij.

 

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.

 

 

 

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKTA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

 

1)  Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

 

Na osnovu ovog kriterijuma  posebno se ocenjuje:

 

1.1. Značaj projekta sa stanovišta:

- ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

- ostvarivanje namene konkursa;

- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

-  identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

1.2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

- stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

1.3. Kapaciteti sa stanovišta:

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizaciju projekta;

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

- preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

2) Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

 

           Na osnovu ovog kriterijuma  posebno se ocenjuje:

 

 1. 1.    da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
 2. 2.    dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Bliži kriterijumi za  ocenjivanje projekata su:

 

 1. 1.    da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Temerin;
 2. 2.    značaj projekta za unapređenje prava na informisanje na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina i jezičkog i kulturnog identiteta građana opštine Temerin, pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina;
 3. 3.    aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 4. 4.    iskustvo i kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja;
 5. 5.    zastupljenost medijskih sadržaja definisanih konkursom u predloženom projektu (broj stranica sa tekstovima u novinama i na internet portalima);
 6. 6.    mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, osoba sa invaliditetom, itd.;
 7. 7.    učešće finansijskih sredstava budžeta opštine u planiranom budžetu projekta;

 

 

IV  OPŠTE INFORMACIJE I ROKOVI

 

Konkurs se objavljuje u ,,Službenom listu opštine Temerin”, na zvaničnoj internet stranici opštine: www.temerin.rs  u rubrici konkursi i oglasi i u nedeljnom listu "Naše novine” i  "Temerini Újság”.

 

Prijave se podnose na propisanom Obrascu (Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja i Obrazac 1- Budžet projekta).

 

Konkurs i Obrazac dostupni su na internet stranici opštine: www.temerin.rs u rubrici konkursi i oglasi, za sve vreme trajanja konkursa.

 

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

 

Prijave se podnose lično, predajom na pisarnici Opštinske uprave u zgradi Opštine Temerin ili putem pošte na adresu:

 

                        Opština Temerin

                        Novosadska 326

                        21235 Temerin

 

sa naznakom: Opštinska uprava Temerin 

 

KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE TEMERIN U 2020. GODINI

 

Konkursni materijal se ne vraća.

 

Konkurs je otvoren  od  23.01.2020. godine  do 11.02.2020. godine.

 

Ocenu projekata podnetih na konkurs, kao i predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi konkursna komisija koju rešenjem imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka o raspodeli sredstava biće objavljena na internet stranici opštine Temerin www.temerin.rs  i dostavljena svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

 

Odobrena sredstva se  koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Opštinskoj upravi dostavi izveštaj o realizaciji projekta, materijalni  dokaz o realizaciji i distribuciji/emitovanju, kao i o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava u propisanom roku.

 

 

V  DOKUMENTACIJA

 

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka.

Prijavni Obrazac se preuzima sa internet stranice opštine: www.temerin.rs - rubrika konkursi i oglasi - Obrazac 1 (Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja  i Obrazac 1-  Budžet projekta).

 

 

Učesnik konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 

 1. 1.    Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 2. 2.    Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
 3. 3.    Potvrda Narodne Banke Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
 4. 4.    Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 5. 5.    Ugovor ili overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programsi sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo  za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 6. 6.    Potvrda o poreskom identifikacionom broju- PIB-u;
 7. 7.    Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti ( de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fisklanoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 8. 8.    Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju.

 

 

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštinskoj upravi opštine Temerin, adresa: Novosadska 326, 21235 Temerin.

Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke  biografije.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Predloge  za članove komisije dostaviti najkasnije u roku od 20 dana od dana  objavljivanja konkursa na internet stranici opštine: www.temerin.rs.

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA TEMERIN 

OPŠTINSKO VEĆE                                                                     PREDSEDNIK OPŠTINE 

BROJ:06-1/20-9-2-01                                                                                ĐURO ŽIGA  s.r. 

DANA:17.01.2020. GODINE                                                       

T E M E R I N

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten